Diplomové práce

Úvod » Studenti » Témata zavěrečných prací » Diplomové práce

Diplomové práce 2016/2017 – KVM

 

1) Dynamika vozidla a jízdní stabilita
Jízda vozidla je provázena pohyby jak ve směru podélném a příčném, tak ve směru svislém. Cílem stabilizačního systému je generovat stabilizační efekt a přispět k ovladatelnosti v mezních situacích. 1. Prostředky stabilizace. 2. Model vozidla a působící síly - vozidlo v prostoru. 3. Vliv hmotnostních parametrů na chování vozu při jízdě.
Vedoucí: doc. Malý
Student ………………………….


2) Hnací ústrojí vozidel
Konstrukční úpravy HÚ, jejichž cílem mají být taková uspořádání, která umožní efektivní přenos výkonu a optimální využití energie. 1. Sestava hnacího ústrojí umožňující větvení a rekuperaci výkonu. 2. Model HÚ a návrh konstrukčních úprav.
Vedoucí: doc. Malý
Student ………………………….


3) Sound Quality parametry v interiéru automobilu
Studijní a experimentální práce, zaměřené na možnosti využití různých typů metrik Sound Quality použitelných v interiéru osobního automobilu).
Vedoucí: dr. Novák
Student ………………………….


4) Měření akustického výkonu s použitím sondy intenzity
Studijní a experimentální práce, zaměřené na možnosti měření a výpočtu akustického výkonu strojů.
Vedoucí: dr. Novák
Student ………………………….


5) Dynamický model jízdního kola
Tvorba a následná analýza dynamického modelu jízdního kola s ohledem na stabilitu jízdy. Identifikace základních parametrů ovlivňujících stabilitu jízdy. Vliv gyroskopických účinků rotujících kol, geometrie rámu, umístění těžiště soustavy jezdec-jízdní kolo, závlek kol. Aplikace získaných poznatků pro návrh optimalizované geometrie jízdního kola se zhodnocením přínosu velmi stabilního jízdního kola pro různé oblasti cyklistiky.
Vedoucí: doc. Němeček
Student ………………………….


6) Vývoj metodiky testování kol pro jízdní kola a invalidní vozíky
Analýza dílčích stavů, ve kterých se během provozu jízdního kola nebo invalidního vozíku může zapletené kolo nacházet. Na základě získaných poznatků navrhnout metodiku testování zapleteného kola s ohledem na životnost jednotlivých komponent. Návrh testovacího stavu, který umožní praktické zkoušení min. 200.000 cyklů a který umožní simulovat kombinované zatížení vyplývající z původní analýzy jízdních stavů.
Vedoucí: doc. Němeček
Student ………………………….


7) Metodika diagnostického systému převodovek osobních automobilů s
využitím výpočtového modelování
Analytické práce, DP je zaměřená na metody měření a vyhodnocování vibrací pohonných jednotek. Práce se vychází ze zkušeností při kontrole a sledování technického stavu převodovek v laboratoři KVM se zaměřením na optimální návrh diagnostiky na základě výpočtového modelu realizovaného v programu MKP.
Vedoucí: doc. Tomeh
Student ………………………….


8) Vliv zatížení na hlučnosti převodovek osobních automobilů
Analytická práce, DP je zaměřená na studium problematiky převodových ústrojí motorových vozidel s cílem vytvořit ucelený přehled moderních trendů vývoje převodovek automobilů.
Vedoucí: doc. Tomeh
Student ………………………….


9) Optimalizace uložení valivých ložisek převodovky MQ 1OO
Cílem diplomové práce je analýza uložení současného stavu převodovky MQ 100 včetně rozboru jejich konstrukčních řešení a následnou návrhem optimalizaci uložení ložisek v převodovce vzhledem k její požadované hlučnosti.
Vedoucí: doc. Tomeh
Student ………………………….


10) Posuzování technického stavu strojů a zařízení termodiagnostikou
Studijní a experimentální práce zaměřené na možnosti termodiagnostiky, tedy posuzování technického stavu strojů a zařízení na základě měření dotykové a bezdotykové teploty včetně jejich výhody a nevýhody pro aplikaci v průmyslové praxi.
Vedoucí: doc. Tomeh
Student ………………………….


11) Autobus s motorem na zkapalněný zemní plyn
Rešerše současného stavu vývoje vozidel s motory na zkapalněný zemní plyn a projekt autobusu s motorem na zkapalněný zemní plyn.
Vedoucí: doc. Laurin
Student ………………………….


12) Zdroj elektrické energie pro prodloužení dojezdu elektrobusu
Studijní, projektové a konstrukční práce zaměřené na použití zdrojů elektrické energie pro dobíjení akumulátoru elektrobusu.
Vedoucí: doc. Laurin
Student ………………………….


13) Energetická náročnost pohonu osobních automobilů
Studijní, analytické a výpočtové práce týkající se životního cyklu motorových paliv s využitím „Well-to-Wheels“ analýzy.
Vedoucí: doc. Laurin
Student ………………………….


14) Praktické využití vyšších alkoholů v malých motorech
Konstrukční a převážně experimentální práce zaměřené na přenos teoretických poznatků a výsledků laboratorních testů v oblasti spalování butanolu a dalších alkoholů do praktického využití vyšších alkoholů v zahradní sekačce či podobném zařízení.
Vedoucí: doc. Vojtíšek
Student ………………………….


15) Emise z motorů na plynná paliva během reálného provozu
Experimentální práce zaměřená na sledování dopadu nasazení plynných paliv na výfukové emise během skutečného provozu vybrané skupiny vozidel (práci je možné zadat pro lehká a těžká silniční vozidla).
Vedoucí: doc. Vojtíšek
Student ………………………….


16) Výfukové emise spalovacích motorů během studeného startu a za nízkých teplot
Experimentální výzkum regulovaných a neregulovaných složek a vlastností výfukových emisí spalovacích motorů v podmínkách studeného startu a provozu za nízkých teplot. Vyžadována předchozí konzultace. Experimentální práce je nutné provést v letním i zimním období.
Vedoucí: doc. Vojtíšek
Student ………………………….


17) Projekční návrh spalovacího motoru pro hybridní vozidlo - projekční, konstrukční, výpočtové a simulační práce
Vedoucí: dr. Brabec
Student: Bc. Roman Rybáček


18) Návrh konceptu motocyklového motoru - projekční, konstrukční, výpočtové a simulační práce
Vedoucí: dr. Brabec
Student: Bc. Nikola Stripačukovová


19) Variabilita parametrů spalovacího procesu čtyřválcového zážehového motoru
Studijní a experimentální práce s vyhodnocováním míry variability parametrů spalování mezi sousedními cykly a sousedními válci v závislosti na režimu a nastavení motoru. K experimentům bude použit již instalovaný motor Š-Auto EA211na zkušebním stanovišti laboratoře CxI a zařízení IndiCom s SW Concerto. Motor má indikační hlavu se zabudovanými piezoelektrickými snímači tlaků ve všech válcích. K dispozici jsou zprávy z obdobných experimentů.
Vedoucí: prof. Scholz
Student: ………………………….


20) Výpočty a měření průběhů tlaků ve válci pístového spalovacího motoru
Studijní, výpočtové a experimentální práce z oblasti vytváření indikátorových diagramů průběhů tlaků ve válci. Cílem bude porovnání získaných výsledků z tří dostupných SW (TUL-TLAK, WAFE, GT Power) s experimentem na motoru Š-Auto EA211 v provedení MPI a TSI.
Vedoucí: prof. Scholz
Student: ………………………….


21) Měření koncentrací emisí výfukových plynů v reálném čase
Na válcové zkušebně celého vozu, popř. na brzdovém stanovišti, se odebírá vzorek výfukových plynů pro jeho analýzu z výfukového potrubí o určité délce, samotné vedení vzorku plynu má také určitou délku, takže se vzorek k vlastnímu detektoru dostává se zpožděním závislým na průtoku výfukových plynů i samotného vzorku. Cílem práce je návrh výpočtové korekce změřených dat tak, aby se synchronizovala data měřená analyzátorem výfukových plynů s ostatními veličinami měřenými v reálném čase.
Vedoucí: dr. Páv
Student: ………………………….


22) Měřící zařízení pro zjištění netěsnosti výfukového potrubí
Jedná se o návrh měřícího zařízení pro kvantifikaci netěsnosti výfukového traktu pístového spalovacího motoru. Při detekci netěsnosti je motor odstaven z provozu, avšak výfukové potrubí zůstává na motoru namontováno. Metody založené na poklesu tlaku v systému selhávají kvůli netěsnostem výfukových ventilů. Měřící zařízení by mělo využívat značkovací plyn, takže velikost netěsnosti by byla určována
Vedoucí: dr. Páv
Student: ………………………….


23) Vícestupňová převodovka pro elektrická vozidla
Návrh koncepčního upořádání vícestupňové převodovky vozidla s elektrickým pohonem pro zajištění efektivního využití elektrických pohonů a rekuperace energie.
Vedoucí: dr. Voženílek
Student: ………………………….


24) Metodika redukce CO2
Výpočtové a simulační práce pro hybridní vozidlo jedoucí po definované dráze (cyklu). Pro simulační model budou využity vstupní parametry pohonů dostupných v Laboratoři vozidel a motorů.
Vedoucí: dr. Voženílek
Student: ………………………….
Uzávěrka pro zápis prvního kola výběru DP je 17.6. 2016 na sekretariátu KVM.