Bakalářské práce

Úvod » Studenti » Témata zavěrečných prací » Bakalářské práce

Bakalářské práce 2015/2016 - KVM

1) Systém diagnostiky a údržby čerpadel
Studijní, výpočtové a experimentální práce v rámci SV, zaměřené na návrh metod k indikaci mechanických závad čerpadel.
Vedoucí: doc. Tomeh

2) Bezpečnostní audit valivých ložisek převodovek a motorů
Bakalářská práce je zaměřená na prevenci závažných havárií valivých ložisek v průmyslovém podniku před jejich montáži do převodovek a motorů. Jedním ze způsobů dosažení tohoto cíle je kontrola.
Vedoucí: doc. Tomeh

3) Hnací ústrojí vozidel OCTAVIA
Bakalářská práce je zaměřená na popis hnací ústrojích vozidel Škoda Octavia, která se používala od počátku výroby tohoto vozu do současnosti. Účelem bakalářské práci je popsat a kriticky zhodnotit technické a ekonomické parametry pohonných jednotek a převodovek aplikovaných ve vozidlech Škoda Octavia.
Vedoucí: doc. Tomeh

4) Měření emisí analyzátorem MRU 95/3D při dynamických provozních změnách.
Rešeršní a studijní práce zaměřené na servisní emisní analyzátory, ověření vlastností analyzátoru MRU 95 3D při měření v neustálených provozních režimech spalovacího motoru a modelování provozu analyzátoru.
Vedoucí: doc. Moc

5) Postupy zpracování souborů technických dat z experimentů.
Rešeršní a studijní práce, návrh metodiky statistického vyhodnocení naměřených údajů a aplikace metod pro analýzu rozptylu.
Vedoucí: doc. Moc

6) Posouzení nejistoty měření složek emisí spalovacího motoru.
Rešeršní studijní práce zaměřená na určení nejistoty při měření emisí při různém použití spalovacího motoru.
Vedoucí: doc. Moc

7) Zkušební stanice pro injektory plynných paliv (CNG)
Rešeršní, konstrukční a experimentální práce z oblasti zkoušení injektorů zemního paliva používaných u spalovacích motorů. Práce bude zaměřena na měření hmotnostního toku injektorem.
Vedoucí: prof. Scholz (konzultant Ing. Starý)

8) Duální motory.
Rešeršní práce z oblasti dvojpalivových motorů zaměřena na vznětové plynové (CNG, LPG, H2, …) motory u nichž je palivová směs vznícená vysokotlakou injektáží motorové nafty. Z publikovaných řešení bude sestavena databáze a popis konstrukce a výkonových
parametrů.
Vedoucí: prof. Scholz (konzultant Ing. Brabec, Ph.D.)

9) Ovládání ventilů spalovacích motorů bez vačkových rozvodů.
Rešeršní práce z nekonvenčních systémů pro ovládání ventilů, které neobsahují vačkový hřídel (elektronické, elektro-pneumatické, elektro-hydraulické,…). Z publikovaných řešení bude sestavena databáze a popis konstrukčních a výkonových parametrů. Vedoucí:
Vedoucí: prof. Scholz (konzultant Ing. Zvolský)

10) Projekt plynofikace dopravy
Studijní a projektové práce potřebné k převedení vozového parku s automobily na klasická kapalná paliva na pohon zemním plynem.
Vedoucí: doc. Laurin

11) Alternativní motorová paliva v silniční dopravě
Rešerše současného stavu využití alternativních motorových paliv k pohonu silničních vozidel a studie jejich očekávaného budoucího využití jako částečné náhrady za klasická paliva ropného původu.
Vedoucí: doc. Laurin

12) Zapalovací systémy pro zážehové motory
Rešerše a kritické hodnocení funkce a parametrů současných zapalovacích systémů zážehových motorů.
Vedoucí: doc. Laurin

13) Energetická náročnost pohonu osobních automobilů
Studijní analytické a výpočtové práce týkající se životního cyklu motorových paliv s využitím tzv. „Well-to-Wheels“ analýzy.
Vedoucí: doc. Laurin

14) Zabezpečení silničních vozidel proti krádežím
Rešerše a kritické hodnocení parametrů současných zařízení k ochraně silničních vozidel před krádeží a návrh způsobů ochrany vhodných pro osobní automobil.
Vedoucí: doc. Laurin

15) Měření škodlivých výfukových emisí produkovaných vozidlem za provozu
Rešerše současných způsobů zjišťování škodlivých výfukových emisí v reálném provozu a projekt měřicího zařízení se zachycováním zředěných výfukových plynů za jízdy vozidla do vaků s následným měřením výfukových škodlivin.
Vedoucí: doc. Laurin

16) Brzdové systémy vozidel.
Předmětem bakalářské práce je zpracování případové studie zaměřené na efektivní konstrukce ve stavbě brzdových soustav vozidel.
Vedoucí: doc. Malý

17) Hnací ústrojí s hydrostatickým převodem.
Předmětem bakalářské práce je zpracování případové studie zaměřené na pohony mobilních pracovních strojů s variabilním převodem.
Vedoucí: doc. Malý

18) Směrová řízení vozidel, ovladatelnost a stabilita.
Předmětem bakalářské práce je zpracování studie zaměřené na řiditelnost a ovladatelnost osobních automobilů.
Vedoucí: doc. Malý

19) ZKOUŠENÍ HYDROSTATICKÝCH POHONŮ VE ZKUŠEBNĚ POWERTRAIN
Navrhněte možná uspořádání zkušebny a způsoby zkoušení vybraných hydrostatických pohonů. Zvolte hydrostatický pohon a zpracujte pro něho konstrukční uspořádání zkušebny Powertrain.
Vedoucí: dr. Voženílek

20) Provozní tvary kmitů rozběhu a doběhu PSM
(Praktická aplikace metody technické diagnostiky na reálnou úlohu. Cílem práce je vytvoření modelu pro reálný popis chování PSM při rozběhu a doběhu.)
Vedoucí: dr. Novák

21) Automatizace tvorby protokolů z měření akustické pohltivosti
Praktická aplikace v prostředí VBA. Vytvoření automatické tvorby protokolů z měření akustických vlastností materiálů v prostředí MS-Office.
Vedoucí: dr. Novák

22) Automatizace zpracování naměřených termografických dat
Praktická aplikace v prostředí VBA. Vytvoření automatického zpracování hodnot naměřených termokamerou v prostředí MS-Office, nebo jiný programovací jazyk.
Vedoucí: dr. Novák

23) Konstrukce pístů moderních vozidel
Rešeršní práce z oblasti nových používaných konstrukcí pístů vozidel. Cílem je podrobně zmapovat nová konstrukční provedení.
Vedoucí: dr. Brabec

24) Systémy pro plnění válce
Rešeršní práce z oblasti používaných systémů pro plnění válce, které umožňují více režimů - např. systém použití klapky v kanále u jednoho sacího ventilu, který umožňuje lepší rozvíření a rozvrstvení směsi ve válci pro určité režimy - např.: systém plnění válců
Twinport od firmy Opel nebo Renault 1.6l dCi (Swirl variable); cílem je podrobně zmapovat konstrukční provedení zatím běžně používaných systémů.
Vedoucí: dr. Brabec

25) Vizualizace dějů uvnitř spalovacího motoru
Cílem je podrobně zmapovat principy, popis existujících měřících zařízení a vytvořit databázi pracovišť, které se touto problematikou zabývají.
Vedoucí: dr. Brabec

26) Metody měření pasivních odporů spalovacích motorů
Popis metod určování mechanických ztrát spalovacích motorů, experimentální měřenív laboratoři.

Vedoucí: dr. Voženílek

 

Zápis probíhá na sekretariátě katedry.