Laboratoř technické diagnostiky

Úvod » Laboratoře » Laboratoř technické diagnostiky

Laboratoř technické diagnostiky je součástí Katedry vozidel a motorů Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci.
Školící a pilotní pracoviště je výsledkem spolupráce pracovníků laboratoře s kolegy z firmy Spectris Praha spol. s r.o. a je s laboratoří propojeno personálně, výukově a měřicím a technickým zázemím. Pracovníci laboratoře technické diagnostiky zajišťují výuku v předmětech na Fakultě strojní: 

 • Technická diagnostika
 • Experimentální metody

 

Dále laboratoř zajišťuje řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací na katedře vozidel a motorů a na ostatních katedrách Fakulty strojní a Fakulty textilní. V rámci doplňkové činnosti Katedry vozidel a motorů Vám Laboratoř technické diagnostiky nabízí následující služby : 

Měření a analýza vibrací

 • měření celkových hodnot vibrací
 • frekvenční analýza (FFT, pásmová analýza)
 • křížová spektrální analýza
 • měření rozběhových a doběhových charakteristik
 • multispektrální analýza
 • měření dle platných ČSN nebo jiných metodik

Měření izolačních vlastností

Měření přenosových vlastností

 • frekvenční přenosové funkce (akcelerance)
 • amplitudová a fázová charakteristika
 • komplexní přenosová funkce
 • Nyquistův diagram

Modální analýza

 • vlastní frekvence, tlumení, vlastní tvary kmitů
 • počítačová animace

Provozní vyvažování

 • provozní vyvažování tuhých rotorů v jedné a ve dvou rovinách

Provozní tvary kmitů

 • animace vibrací strojů pod působením provozních periodických sil

Bezdemontážní vibrační diagnostika

 • periodická měření a hodnocení vibrací strojů a zařízení
 • poradenství při zavádění prediktivních systémů údržby

Školení v problematice měření a analýzy vibrací

 • dle nabídky certifikovaného "Školícího a pilotního pracoviště TU v Liberci - SPECTRIS", případně podle konkrétních požadavků na obsah a rozsah kurzu

Měření a analýza zvuku

 • měření celkových hladin
 • frekvenční analýza (FFT, pásmová analýza)
 • křížová spektrální analýza
 • multispektrální analýza
 • měření dle platných ČSN nebo jiných metodik

Měření a analýza intenzity zvuku

 • Měření intenzity zvuku speciální sondou
 • kalibrace měřicího řetězce
 • využití intenzity zvuku při popisu akustických vlastností zdrojů hluku a akustického prostředí

Stanovení akustického výkonu

 • akustický výkon stanovený z měření akustického tlaku (vazba na platné ČSN)
 • akustický výkon stanovený z měření intenzity zvuku (vazba na platné ČSN)

Mapování zvukových polí

 • využití měření intenzity zvuku pro stanovení křivek stálé intenzity na definovaných měřicích plochách. Stanovení dílčích akustických výkonů
 • stanovení dílčích akustických výkonů
 • energetická bilance

Identifikace zdrojů hluku

 • využití měření intenzity zvuku
 • mapování zvukových polí
 • stanovení akustického výkonu atd.
 • k identifikaci zdrojů a cest šíření hluku ze strojů a strojních zařízení

Měření srozumitelnosti řeči

 • stanovení artikulačního indexu a indexu RASTI pro popis srozumitelnosti řeči ve stavbách a uzavřených prostorech

Školení v problematice měření a analýzy zvuku (hluku)

 
V případě zájmu nás kontaktujte
 
Doc. Dr. Ing. Pavel Němeček
tel.: 485 353 442;     fax: 485 353 139     Mobil: 602 429 519
E-mail: pavel.nemecek@tul.cz

Doc. Dr. Ing. Elias Tomeh
tel.: 485 353 439;     fax: 485 353 139     Mobil: 603 938 429
E-mail: elias.tomeh@tul.cz

Ing. Jan Novák, Ph.D.
tel.: 485 353 443;     fax: 485 353 139     Mobil: 602 326 116
E-mail: jan.novak1@tul.cz