Laboratoř pohonných jednotek

Úvod » Laboratoře » Laboratoř pohonných jednotek

V laboratořích katedry vozidel a motorů (KVM) byly a jsou realizovány výzkumně-vývojové práce na vozidlových zážehových motorech zaměřené na úpravy pro provoz na alternativní paliva. Práce jsou založeny na masivním využití moderních zkušebnických technologiích (vysokotlaká indikace, termodynamická analýza s vyhodnocením průběhu spalovacího procesu ve válci motoru a parametrů pracovního oběhu motoru, vizualizace tvoření směsi, analýza výfukových emisí) při optimalizacích a dalších měřeních na motoru.

Výzkumně-vývojové práce probíhají od roku 2006 a výsledkem řešení jsou funkční vzorky vozidlových motorů s komplexním proměřením jejich výkonových a emisních parametrů.

Spolupráce pracoviště katedry vozidel a motorů s podniky motorářského a automobilového průmyslu je od poloviny roku 2013 prováděna ve zcela nové laboratoři pohonných jednotek,která je součástí Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TU v Liberci. Odborným profilem moderní laboratoře KVM je experimentální výzkum a vývoj pohonných jednotek pro dopravu a průmysl.

Pro výzkumně-vývojové práce v laboratoři v současné době katedra disponuje čtyřmi motorovými stanovištěm (500, 240, 190 a 150 kW), vozidlovou emisní válcovou zkušebnou 4 x 2 (100 kW), flexibilním zařízením power-train 4 x 4 se čtyřmi výkonnými elektrickými dynamometry a speciálními zkušebními stanicemi pro výzkum a řešení vybraných problémů na vozidlech a vozidlových motorech.

Speciální měřící techniku v laboratoři KVM tvoří vybavení pro vizualizaci spalovacího procesu ve válci motoru, HW a SW pro vysokotlakou a nízkotlakou indikaci ve válci motoru a pro dynamiku palivového systému, sestavy emisních analyzátorů a spektrometru plynných škodlivin a pevných částic. Měřící systémy jsou vybaveny automatickým sběrem dat pro měření na motorech a vozidlech a umožňují provádět dlouhodobé životnostní zkoušky i v nestacionárních režimech.

Zkušební stanoviště jsou vybavena bezpečnostními systémy, které jsou propojeny rozhraním s řídicím systémem ovládání stanoviště. Vybraná stanoviště jsou chráněna dalšími opatřeními pro splnění požadavku utajení třetími osobami.

Bližší technické informace naleznete v přiložených pdf souborech.